Tyto stránky byly připraveny na základě diplomové práce Kótované promítání pro střední školy. Práce, jejíž autorkou je Mgr. Martina Magová, vznikla na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byla obhájena v roce 2018. Stránky jsou určeny žákům a učitelům středních škol, na nichž je deskriptivní geometrie vyučována. Žáci si zde mohou dostudovat to, čemu neporozuměli v hodině, případně doplnit látku, kterou zameškali. Učitelé mohou čerpat zadání úloh do výuky.

Výklad je rozdělen do sedmnácti kapitol (viz nabídka vlevo). Každé téma je vysvětleno teoreticky i pomocí řešených příkladů. Číslování příkladů odpovídá číslování v již zmíněné diplomové práci.

K některým příkladům jsou zde k dispozici také krokované konstrukce ve formátu pdf, které jsou upraveny pro promítání dataprojektorem a poslouží především učitelům jako pomůcka při výuce.

Do budoucna se nabízí rozšíření stránek o další kapitoly, například Hranaté těleso v obecné poloze, Průnik přímky s hranatým tělesem nebo Topografické plochy. Současný vzhled stránek je provizorní, na jeho vylepšení pracujeme.