Kótované promítání je pravoúhlé promítání na jednu průmětnu, kterou obvykle značíme π. Každým bodem A v prostoru lze vést přímku kolmou k průmětně, které se říká promítací přímka bodu A. Průsečík promítací přímky s průmětnou značíme A1 a nazýváme jej pravoúhlým průmětem bodu A do roviny π (obr. 1). Bod A1 je ale současně průmětem všech bodů promítací přímky bodu A. Pouze pomocí bodu A1 bychom tedy nebyli schopni jednoznačně zpětně zrekonstruovat bod A v prostoru. Tento problém vyřešíme následovně. Rovina π dělí celý prostor na dva poloprostory. Jeden z nich označme za kladný a druhý za záporný. Aby byl každý bod v prostoru svým průmětem jednoznačně určen, připíšeme k jeho pravoúhlému průmětu do závorky jeho vzdálenost od průmětny, kterou v případě bodů ležících v záporném poloprostoru doplníme znaménkem minus. Tento údaj nazýváme kóta bodu A. Body ležící v průmětně mají kótu rovnou nule.

Obr. 1: Průmět bodu A 

Dále zpravidla volíme kartézskou soustavu souřadnic takovou, že osy x a y leží v π (obr. 2). V takovém případě je kóta bodu zároveň jeho třetí souřadnicí.

 Obr. 2: Zavedení soustavy souřadnic


Situalci v prostoru přeneseme na papír tak, že papír ztotožníme s rovinou π (obr. 3).

Obr. 3: Zavedení soustavy souřadnic