V této kapitole budeme určovat odchylku přímky od roviny. Pojďmě si tedy nejprve připomenout pojem odchylky přímky a roviny v prostoru. Odchylka přímky a roviny je v případě, že přímka není kolmá k rovině, definována jako odchylka přímky od jejího pravoúhlého průmětu do roviny. Odchylka přímky od roviny k ní kolmé je 90°.

A nyní se podíváme na to, jak budeme odchylku přímky od roviny určovat v konkrétních příkladech. Odchylka dané přímky a a roviny α je v případě, že je rovina α i přímka a rovnoběžná s průmětnou, rovna 0°.

Pokud je rovina α rovnoběžná s průmětnou a přímka a nikoli, je odchylka přímky a od roviny α stejná jako ve speciálním případě, kdy rovina α splývá s průmětnou. Pokud rovina α splývá s průmětnou, odchylku přímky a od roviny α dohledáme tak, že sklopíme promítací rovinu přímky a. Hledaná odchylka je rovna odchylce přímek a1 a (a). (Viz příklad 13.1.)

Pokud rovina α není rovnoběžná s průmětnou a přímka a není kolmá k průmětně, sestrojíme pravoúhlý průmět \( \hat{a} \) přímky a do roviny α. Odchylka přímky a a roviny α je rovna odchylce přímek a a \( \hat{a} \). (Viz příklad 13.3.) Situace se zjednoduší, pokud se přímka a bude promítat do přímky kolmé k hlavním přímkám roviny α. Kolmým průmětem přímky a do roviny α zde bude ta spádová přímka roviny α, jejímž průmětem je totožná přímka s přímkou a1. (Viz příklad 13.4.) Jednoduchá situace nastane i v případě, že rovina α bude kolmá k průmětně a přímka a bude rovnoběžná s průmětnou. V tomto případě je odchylka přímky a a roviny α rovna odchylce přímek a1 a α1.

V případě, kdy rovina α není rovnoběžná s průmětnou a přímka a je kolmá k průmětně, stačí sklopit promítací rovinu té spádové přímky roviny α, která je různoběžná s přímkou a. Odchylka přímek (a) a (sα) je rovna odchylce přímky a od roviny α. (Viz příklad 13.2.) Jednoduchá situace zde nastane, pokud rovina α bude kolmá k průmětně. Odchylka přímky a a roviny α potom bude 0°.