Vzdálenost dvou bodů A, B definujeme jako délku úsečky AB.

Vzdálenost dvou splývajících bodů je 0.

Délku úsečky AB určíme sklopením promítací roviny, v níž oba dané body leží. Délka úsečky AB je rovna vzdálenosti bodů (A) a (B). (Viz příklady 15.1 a 15.3.) Ve speciálním případě, kdy je kóta bodů AB stejná, je úsečka AB rovnoběžná s průmětnou a její délka je rovna vzdálenosti bodů A1B1. (Viz příklad 15.2.)