V této kapitole se naučíme určit odchylku dvou rovin. Nejprve si ale připomeneme pojem odchylky dvou rovin. Odchylka dvou rovin je rovna odchylce jejich průsečnic s rovinou, která je k oběma rovinám kolmá.

Dále se podíváme, jak určíme odchylku dvou rovin v konkrétních příkladech. Odchylka dvou rovin α a β, které jsou rovnoběžné s průmětnou, je 0°.

Je-li rovina α různoběžná s průmětnou a rovina β rovnoběžná s průmětnou, je odchylka rovin α a β stejná jako ve speciálním případě, kdy rovina β splývá s průmětnou. Pokud rovina β splývá s průmětnou, odchylku roviny α od roviny β dohledáme tak, že sklopíme promítací rovinu libovolné spádové přímky sα roviny α. Odchylka přímek (sα) a \(s^\alpha_1 \) je rovna odchylce roviny α od průmětny. (Viz příklad 14.1.)

Pokud jsou roviny α a β různoběžné s průmětnou, postupujeme dále podle toho, zda jsou stopy rovin α a β rovnoběžné nebo různoběžné. Pokud jsou rovnoběžné, stačí sklopit libovolnou promítací rovinu kolmou ke stopám rovin α a β. V této promítací rovině leží spádová přímka sα roviny α i spádová přímka sβ roviny β. Odchylka přímek (sα) a (sβ) je rovna odchylce rovin α a β. (Viz příklad 14.3.)

Pokud jsou stopy daných rovin různoběžné, sestrojíme průsečnici c rovin α a β a libovolným bodem této průsečnice vedeme rovinu γ k ní kolmou. Odchylka rovin α a β je rovna odchylce průsečnice a rovin α a γ a průsečnice b rovin β a γ.

V případě, že jsou stopy daných rovin různoběžné, můžeme postupovat ještě druhým způsobem. Libovolným bodem L vedeme přímku a kolmou k rovině α a přímku b kolmou k rovině β. Odchylka rovin α a β je rovna odchylce přímek a a b a můžeme tedy dále postupovat podle kapitoly Odchylka dvou přímek. (Viz příklad 14.2.)