Rovina α rovnoběžná s průmětnou se zobrazí na celou průmětnu.

Průmětem roviny α, která je komá k průmětně π, je přímka. Tu značíme α1.

Rovina α, která není kolmá k průmětně, se zobrazí na celou průmětnu. Takovou rovinu obvykle zadáváme její průsečnicí s π, kterou nazýváme stopa roviny α (značíme pα), a průmětem dalšího bodu roviny α, který na stopě neleží, nebo hlavní přímkou různou od stopy.

Obr. 18: Zobrazení roviny α

Hlavní přímka roviny α je každá přímka roviny α, která je rovnoběžná s π, tedy přímka, na níž leží body roviny α, které mají navzájem stejnou kótu. Takovou přímku značíme hα. K jejímu průmětu do závorky připisujeme kótu, tj. kótu bodů této přímky. Stopa roviny je tedy hlavní přímka o kótě 0.

Další speciální přímkou je spádová přímka roviny α, což je přímka roviny α, která je kolmá ke všem hlavním přímkám. Značíme ji sα.

Každá rovina má nekonečně mnoho hlavních i spádových přímek.

Rovinu někdy zadáváme také pomocí průsečíků se souřadnicovými osami. Jsou-li průsečíky dané roviny α s osami x, y, z po řadě body X = [xα, 0, 0], Y = [0, yα, 0], Z = [0, 0, zα], má rovina α souřadnice xα, yα, zα a píšeme α = (xα, yα, zα). Body X a Y určují stopu roviny α.

Pokud je rovina rovnoběžná s některou osou, značíme příslušnou souřadnici symbolem ∞. Například rovina α = (2, 3, ∞) je rovnoběžná s osou z.

Pomocí souřadnic nelze zadat rovinu procházející počátkem. Všechny tři průsečíky takové roviny se souřadnicovými osami totiž splynou s počátkem. Jedním bodem ale rovina není jednoznačně určena.