Určete skutečnou délku úsečky AB, kde A = [3; 1; 3], B = [3; 1; 5].

 

Řešení (obr. 78)

Ze souřadnic bodů A a B vidíme, že úsečka AB není rovnoběžná s průmětnou. Abychom zjistili její skutečnou délku, musíme sklopit promítací rovinu přímky AB do průmětny. Průměty A1, B1 bodů A, B splývají, přímka AB je tedy kolmá k průmětně. V takovém případě lze přímkou AB proložit nekonečně mnoho promítacích rovin, přičemž každá z nich se promítne do přímky procházející bodem A1 = B1. Zvolme například promítací rovinu α jako na obrázku 78. Tuto promítací rovinu sklopíme. Hledaná délka úsečky AB je rovna délce úsečky (A)(B).

 

Obr. 78: Řešení příkladu 15.3

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu